TelNomEXT Nominacje

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679) w związku z czym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązany jest do wykonania obowiązku informacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z posiadaniem przez Panią/Pana kontem w systemie TelNom. Poniżej treść klauzuli informacyjnej.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248.
  2. PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG OD przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z PGNiG OD.
  4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG OD obejmuje służbowe dane kontaktowe oraz nadane Pani/Panu dane logowania i dane o aktywności w systemie TelNom[1]
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej PGNiG OD z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG OD sprawnego bieżącego wykonywania umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym).[2]
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym).
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
[1] Zakres niezbędnych danych do potwierdzenia przez PGNiG OD.
[2] Niezbędna weryfikacja PGNiG OD.
OK